PENETRON

Адитиви за бетони, заштита и репарација

Адитив за водонепропусност на бетон

Penetron

Премаз за  хидроизолација и репарација

 

Penetron Admix

Адитив за хидроизолација на бетон

 

 

 

 

 

www.penetron.com